OБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

I. ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ
1. Задължение на Потребителя е да провери своя ваучер и резервация и да се увери, че всички подробности са точни.
2. Плащането се счита за валидно направено ако бъде заплатено в брой в офисите на "Континент.бг" ООД или оторизираните туристически агенти или след заверяване на сметка на "Континент.бг" ООД с дължимата сума.
3. Банковата сметка на "Континент.бг"ООД е следната:

БАНКОВА СМЕТКА в левoве:
IBAN: BG52PRCB92301034159817
BIC код: PRCBBGSF
Банка: "Прокредит банк" АД
Титуляр: "Континент.бг" ООД

4. Плащанията се извършват в лева. Плащанията в друга валута се смятат по курса на БНБ за съответната валута, за деня, в който плащането е получено.
5. Хотелското настаняване става посредством издаден от туроператора ваучер, отговарящ на изискванията на закона за туризма и представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя, направил резервацията.
6. Промени и Анулации на резервации могат да бъдат правени от Потребителя според сроковете описани в "Условия за промени и анулации" на съответния хотел. След този срок резервацията се счита за консумирана от потребителя и подлежи на промяна само в директни отношения между Потребителя и Хотела, за което "Континент.бг" ООД не носи отговорност.
7. "Континент.бг" ООД си запазва правото, да анулира потвърдена и платена резервация в случай на официален отказ на хотела, да извърши
такова настаняване. В тези случаи "Континент.бг" ООД има право да предложи алтернативно настаняване в хотел от същата или по-висока категория в същия град / курорт

8. При неспазване на Условията за анулация, разликата между сумата по платената от Потребителя резервация и наложената глоба от Хотела за пълен или частичен отказ се възстановява до 30 дни от датата на отказ, по начина, по който Потребителят е направил своето плащане.
9. "Континент.бг" ООД не носи отговорност в случай на обявени по-ниски цени на рецепция на даден хотел от цените обявени в сайта на www.kontinent.bg
10. Категоризация на предлаганите от "Континент.бг" ООД хотели в саита www.kontinent.bg е официалната такава, обявена от хотелиерите съобразно действащия Закон за Туризма
11. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не бъдат предявени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към "Континент.бг" ООД в офисите на "Континент.бг" ООД в писмен вид в срок от 2 дни от завръщането си. Рекламации, направени след този срок няма да бъдат разглеждани и уважвани. . Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на Хотела, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към "Континент.бг" ООД . "Континент.бг" ООД предоставя предявените претенции на ХОТЕЛА в срок до един месец от датата на заминаване на Потребителя.
12. Потребителят декларира, че посочените от него телефони, факс, e-mail, отразени в догора, са тези, на които същият би могъл да бъде открит. В тази връзка всички съобщения, изпратени на дадените от потребителя адреси и факс, е-mail , ще се считат за валидно получени.
13. При договорно неизпълнение от страна на потребителя, същият е длъжен да заплати в пълен размер всички суми, които хотелиерът претендира съгласно установената си практика.
14. В случай, че потребителятсе откаже от пътуването, той е длъжен да заплати като неустойка сумата по т. 13 горе + 10%.
15. В случай, че потребителят не ползва в пълен размер заплатения пакет от услуги, той няма право да претендира връщане на заплатени по договора суми.
16. Потребителят е длъжен да възстанови на туроператора, всички вреди, настъипили в резултат на причинено от него (потребителя) договорно неизпълнение или непозволено увреждане.
17. Информацията на сайтa www.kontinent.bg е публикувана вярно и се обновява постоянно. Въпреки това "Континент.бг" ООД не гарантира пълнотата и точността й. "Континент.бг" ЕООД не поема никаква отговорност към Потребителя или към трети страни за каквито и да било грешки или липси на сайта: www.kontinent.bg. "Континент.бг" ЕООД може да променя, обновява или изтрива изцяло или частично, всяка информация без предварително предупреждение.
18. "Континент.бг" ООД си запазва правото да променя правилата, условията и забележките, при които функционира сайтa www.kontinent.bg.
19. Определения: За целите на договора, използваните определения имат значение, както следва: "Континент.Бг" ООД - Туроператор - обслужващ туроператор притежаващ Удостоверение за ТУРОПЕРАТОР и ТУРАГЕНТ. Резервация - резервация на хотелско настаняване Потребител - всяко лице, ползващо услугите на "Континент.бг" ЕООД според настоящите Условия Хотел - обект, предоставящ възможност за настаняване според Закона за туризма, действащ на територията на Република България Хотелиер - упълномощено физическо или юридическо лице, представляващо хотелски обект или група хотели
20. Договорите се сключват в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. При разминаване в съдържанието им, меродавно ще е това, което се намира в държане на туроператора.
21. ДЕКЛАРАЦИЯ по ДДС : С подписването на настоящия договор , ПОТРЕБИТЕЛЯ декларира: Декларирам , че няма да препродавам услугата по резервацията на трети лица.
22. Всички спорове, възникнали във връзка с договора следва да бъдат разрешавани от съответния съд в гр. Пловдив.

 

За ТУРОПЕРАТОР : .............................                                                                                     ПОТРЕБИТЕЛ: ........................................

 КОНТИНЕНТ - Туристическа агенция
Офис:
гр. ПЛОВДИВ
ул. "Богомил" N58


тел.: 032 653606 АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИТЕ НОВИ ОФЕРТИ!
ЗА РЕКЛАМА НА САЙТА натисни тук
Общи правила и условия на туроператора
"КОНТИНЕНТ.БГ" ЕООД ©2010 - 2012
 Всички права запазени.

info@kontinent.bg

facebook flickr tweeter
Общо 14 посетители online

Този сайт е рекламен и е възможно да са допуснати грешки. Съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ за достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офиса на Туристическа агенция „Континент.бг” ООД. Информацията съгласно чл. 42 от ЗТ относно застраховка "Отговорност на туроператора" може да получите в нашите офиси. При необходимост, Континент.бг си запазва правото, да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени своевременно.