Лиценз за туристически агент - удостоверение за регистрация

Лиценз за туроператор - удостоверение за регистрация

Застраховка"Отговорност на туроператора" валидна до 29.05.2016 г

Застраховка"Отговорност на туроператора" валидна до 29.05.2017 г.

Информацията по чл. 4 от Закона за електронната търговия: Сайта е собственост на "Континент.бг" ООД, Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Богомил" 58,  Адреса, на упражняване дейност и адрес за кореспондения: гр. Пловдив, ул. " Богомил"58., Телефони за връзка:0899807676 , e-mail:  info@kontinent.bg  "Континент.бг" ООД, ЕИК: 201247728

     -->

 


                
ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ  № 0000000001

Днес, ………………. в Пловдив, между:
"КОНТИНЕНТ.БГ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Богомил" 58 тел.: 032/ 653606032/ 653606 , 089 8812464089 8812464 , 087 6476289087 6476289 , 0884 528201 E-mail: info@kontinent.bg, лиценз РК-01-6760, представлявано от И. Иванов в качеството на собственик, наричан за краткост ТУРОПЕРАТОР,   от една страна 
И

............................, лична карта № ..................., ЕГН ..............., град ..................., адрес ................., тел. ........................., e-mail ...................., наричан ПОТРЕБИТЕЛ - от друга страна, от свое име, а също и от името на:

1. .......................................................2. .........................................................3. ....................................................

Брой туристи: 1, от които възрастни: 0, деца на редовно легло: 0 и деца на допълнително легло.
Този договор се сключва на база информацията на туроператора по чл. 28 от ЗТ и изискванията на чл. 29 от ЗТ и на чл. 33 от ЗТ във връзка с чл. 28(1) и чл. 32(1) на същия закон , с които Потребителят преди сключването на настоящия договор е предварително запознат. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че всички записани по-горе лица са запознати с Общите условия, както и с всички условия на пътуването и са съгласни с тях. Същите приемат да изпълняват всички задължения, вменени им с посочените документи, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва този Договор и от тяхно име и за тяхна сметка се сключи Договор за описаното по-долу организирано туристическо пътуване.


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ, срещу определената в раздел II обща цена, организирано туристическо пътуване със следните маршрут, основни и допълнителни услуги:

1.1. Маршрут на организираното туристическо пътуване. Информация за превозвача:
................................................................
1.2. Цената включва следните основни услуги и екскурзии включени в организираното туристическо пътуване: .............................................................
1.3. Допълнителни услуги и специални изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за които е постигнато споразумение с ТУРОПЕРАТОРА.: …………………………………………………...
1.4. Всички не включени допълнителни услуги се заплащат от клиента на място в хотела.
1.5. Хотел / Категория: ............................, Настаняване в .............................. Вид и брой стаи: …………Брой нощувки:…………., Хранене: всичко:
all inclusive
. Трансфер: НЕ, допълнителна информация: ................................................................................
1.6. Срок на туристическото пътуване: пристигане на   14:00 часа, заминаване на   12:00 часа.

II. ОБЩА ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Записването на потребителя се счита за валидно след заплащане на пълната стойност на туристическия пакет от: лв.   ( 0 лева )
Пълната сума представляващa 100% от общата цена се внася до …………………, в противен случай резервацията се счита за анулирана, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща съответните неустойки според общите условия (ако такива са дължими).

III. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че при сключване на настоящия Договор, ТУРОПЕРАТОРЪТ му е представил Сертификат за сключена от ТУРОПЕРАТОРА застраховка по чл.42 от Закона за туризма. Застраховката по предходното изречение е сключена със Застрахователна полица 13160163070000011   валидна от 30.05.2016 до 29.05.2017 на ЗАД "Алианц България"  гр. София 1504, бул."Княз Дондуков"59
2. Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му и има срок на действие до крайната дата на пътуването.
3. Всички отношения между ТУРОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ ( както и за всички посочени в този Договор лица) се уреждат съобразно посоченото в настоящия Договор и Общите Условия на ТУРОПЕРАТОРА, ( които представляват неразделна част от Договора) и при спазване на разпоредбите на Закона за туризма и всички останали законови и подзаконовинормативни актове на действащото българско законодателство.
4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че при подписването на този Договор подробно се е запознал с Общите Условия на ТУРОПЕРАТОРА и е съгласен с тях.

IV. ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ
1. Задължение на Потребителя е да провери своя ваучер и резервация и да се увери, че всички подробности са точни.
2. Плащането се счита за валидно направено ако бъде заплатено в брой в офисите на "Континент.бг" ООД или оторизираните туристически агенти или след заверяване на сметка на "Континент.бг" ООД с дължимата сума.
3. Банковата сметка на "Континент.бг"ООД е следната:

БАНКОВА СМЕТКА в левoве:
IBAN: BG52PRCB92301034159817
BIC код: PRCBBGSF
Банка: "Прокредит банк" АД
Титуляр: "Континент.бг" ООД

4. Плащанията се извършват в лева. Плащанията в друга валута се смятат по курса на БНБ за съответната валута, за деня, в който плащането е получено.
5. Хотелското настаняване става посредством издаден от туроператора ваучер, отговарящ на изискванията на закона за туризма и представяне на лични документи, удостоверяващи идентичността на Потребителя, направил резервацията.
6. Промени и Анулации на резервации могат да бъдат правени от Потребителя според сроковете описани в "Условия за промени и анулации" на съответния хотел. След този срок резервацията се счита за консумирана от потребителя и подлежи на промяна само в директни отношения между Потребителя и Хотела, за което "Континент.бг" ООД не носи отговорност.
7. "Континент.бг" ООД си запазва правото, да анулира потвърдена и платена резервация в случай на официален отказ на хотела, да извърши
такова настаняване. В тези случаи "Континент.бг" ООД има право да предложи алтернативно настаняване в хотел от същата или по-висока категория в същия град / курорт

8. При неспазване на Условията за анулация, разликата между сумата по платената от Потребителя резервация и наложената глоба от Хотела за пълен или частичен отказ се възстановява до 30 дни от датата на отказ, по начина, по който Потребителят е направил своето плащане.
9. "Континент.бг" ООД не носи отговорност в случай на обявени по-ниски цени на рецепция на даден хотел от цените обявени в сайта на www.kontinent.bg
10. Категоризация на предлаганите от "Континент.бг" ООД хотели в саита www.kontinent.bg е официалната такава, обявена от хотелиерите съобразно действащия Закон за Туризма
11. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не бъдат предявени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към "Континент.бг" ООД в офисите на "Континент.бг" ООД в писмен вид в срок от 2 дни от завръщането си. Рекламации, направени след този срок няма да бъдат разглеждани и уважвани. . Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на Хотела, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към "Континент.бг" ООД . "Континент.бг" ООД предоставя предявените претенции на ХОТЕЛА в срок до един месец от датата на заминаване на Потребителя.
12. Потребителят декларира, че посочените от него телефони, факс, e-mail, отразени в догора, са тези, на които същият би могъл да бъде открит. В тази връзка всички съобщения, изпратени на дадените от потребителя адреси и факс, е-mail , ще се считат за валидно получени.
13. При договорно неизпълнение от страна на потребителя, същият е длъжен да заплати в пълен размер всички суми, които хотелиерът претендира съгласно установената си практика.
14. В случай, че потребителятсе откаже от пътуването, той е длъжен да заплати като неустойка сумата по т. 13 горе + 10%.
15. В случай, че потребителят не ползва в пълен размер заплатения пакет от услуги, той няма право да претендира връщане на заплатени по договора суми.
16. Потребителят е длъжен да възстанови на туроператора, всички вреди, настъипили в резултат на причинено от него (потребителя) договорно неизпълнение или непозволено увреждане.
17. Информацията на сайтa www.kontinent.bg е публикувана вярно и се обновява постоянно. Въпреки това "Континент.бг" ООД не гарантира пълнотата и точността й. "Континент.бг" ООД не поема никаква отговорност към Потребителя или към трети страни за каквито и да било грешки или липси на сайта: www.kontinent.bg. "Континент.бг" ООД може да променя, обновява или изтрива изцяло или частично, всяка информация без предварително предупреждение.
18. "Континент.бг" ООД си запазва правото да променя правилата, условията и забележките, при които функционира сайтa www.kontinent.bg.
19. Определения: За целите на договора, използваните определения имат значение, както следва: "Континент.Бг" ООД - Туроператор - обслужващ туроператор притежаващ Удостоверение за ТУРОПЕРАТОР и ТУРАГЕНТ. Резервация - резервация на хотелско настаняване Потребител - всяко лице, ползващо услугите на "Континент.бг" ООД според настоящите Условия Хотел - обект, предоставящ възможност за настаняване според Закона за туризма, действащ на територията на Република България Хотелиер - упълномощено физическо или юридическо лице, представляващо хотелски обект или група хотели
20. Договорите се сключват в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. При разминаване в съдържанието им, меродавно ще е това, което се намира в държане на туроператора.
21. ДЕКЛАРАЦИЯ по ДДС : С подписването на настоящия договор , ПОТРЕБИТЕЛЯ декларира: Декларирам , че няма да препродавам услугата по резервацията на трети лица.
22. Всички спорове, възникнали във връзка с договора следва да бъдат разрешавани от съответния съд в гр. Пловдив.

 

За ТУРОПЕРАТОР : .............................                                                                                     ПОТРЕБИТЕЛ: ........................................

 

 

Информацията по чл. 4 от Закона за електронната търговия: Сайта е собственост на "Континент.бг" ООД, Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Богомил" 58,  Адреса, на упражняване дейност и адрес за кореспондения: гр. Пловдив, ул. " Богомил"58., Телефони за връзка:0899807676 , e-mail:  info@kontinent.bg  "Континент.бг" ООД, ЕИК: 201247728

 

 

КОНТИНЕНТ - Туристическа агенция
Офис:
гр. ПЛОВДИВ
ул. "Богомил" N58


тел.: 032 653606 АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИТЕ НОВИ ОФЕРТИ!
ЗА РЕКЛАМА НА САЙТА натисни тук
Общи правила и условия на туроператора
"КОНТИНЕНТ.БГ" ЕООД ©2010 - 2012
 Всички права запазени.

info@kontinent.bg

facebook flickr tweeter
Общо 14 посетители online

Този сайт е рекламен и е възможно да са допуснати грешки. Съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ за достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офиса на Туристическа агенция „Континент.бг” ООД. Информацията съгласно чл. 42 от ЗТ относно застраховка "Отговорност на туроператора" може да получите в нашите офиси. При необходимост, Континент.бг си запазва правото, да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени своевременно.